กรุณาอย่าเสือก เรื่องชาวบ้าน

กรุณาอย่าเสือก เรื่องชาวบ้าน

กรุณาอย่าเสือก เรื่องชาวบ้านกรุณาอย่าเสือก เรื่องชาวบ้าน
เพราะมันไม่ใช่งาน และไม่มีเงินเดือน