ไม่เคยคิดจะแย่งแฟนใคร


ไม่เคยคิดจะแย่งแฟนใคร


ไม่เคยคิดจะแย่งแฟนใคร
เพราะไม่ชอบใช้ ของเหลือเดน